Op vrijdag & zaterdagavond vanaf 21.00u kan je in café Den Bengel de benen strekken op de tonen van de discobar!

Inkom vrij en met onze uitgebreide muziekkeuze is er voor elk wat wils!

***
Zalen beschikbaar voor vergaderingen / recepties / feesten / seminaries ...

Bekijk menuitem "Zalen" voor alle info!!!
Komende evenementen!
Elke vrijdag
-
zaterdag
& zondagavond DJ en dans!!!
© Copyright - GVRSoft@Web 2014
EEN STUKJE GESCHIEDENIS VAN
                "DEN BENGEL"


Eén der oudste teksten over café DEN BENGEL dateert van 1571. Wij willen hem U dan ook niet onthouden: (Bron: J.F.Holtmans(1806-1854) - Het Slot Loevestein )

In de maand April des jaars 1571, juist op het oogenblik, dat de klok der Lieve Vrouwenkerk half één na den middag geslagen had, kwam een Spaansch hoofdman, op een wit paard gezeten, over de Kaasmarkt te Antwerpen, en wilde over de Groote Markt rijden, toen he de verbazende menigte menschen gewaar werd, die de geheele markt vervulden, en die allen met aandacht en ongedekte hoofden naar het stadhuis zagen. De ruiter, die nu ook  <http://denbengel.antwerpsegilde.be/denbengel/woordloev.html>derwaarts zijn blik richtte, bemerkte weldra een veheven tooneel, en liet een teeken van afkeuring blijken, toen hij eenige gehangenen aan een galf gewaar werd, waarna hij vóór zich ziende, zijn weg vervolgde: de krijgsman,  <http://denbengel.antwerpsegilde.be/denbengel/woordloev.html>ofschoon aan bloedige tooneelen en aan het zien van den dood gewoon, heeft een afschuw van alle terechtstelling en zelfs van den beul.
Terwijl het geluid van een doffen slag over de markt klonk, begon zich de menigte, uit vrouwen, kinderen en mannen van alle rangen te zamen gesteld, evenals een onstuimige zee te bewegen, en belette hem, die langs de huizen reed en gedacht had zijn weg te kunnen vervolgen, allen verleenden doorgang. Hij scheen dezen niet te willen bewerkstelligen; want het volk, dat anders gereedelijk voor een Spanjaard van dien rang uitweek, scheen nu gedurende de rechtspleging, tot welker bijwoninng de doodsklok het geroepen had, niet gezind te zijn, ruimte te maken, waarom de Spanjaard, ofschoon ongaarne, besloot een oogenblik te wachten, en dan van de eerste gelegenheid gebruik te maken om deze gehate plaats te verlaten.
Toen hij toevallig voor een herberg stilhield, verzocht de waard, met zijne muts in de hand, hem zeer nederig af te stijgen, zeggende goed voor zijn paard te zullen zorgen, en hem zelven, zoo hij verlangde, aan een raam, dat hij hem aanwees, gelegenheid te geven om de terechtstelling goed te kunnen zien, "Dewijl"dewijl men daar, volgens zijn zeggen, een uitmuntend gezicht op het "Schavot"schavot had.
Later werden echter alle Gildenhuizen op de Grote Markt door een brand vernield in 1576. De huidige DEN BENGEL is een copy van het oude middeleeuwse gildenhuis, en werd opgetrokken in de 19e eeuw.